back into my world (Instrumental)
【内容】「お客様は仏様です」誰もが一度は想像する「死後の世界」…待つのは天国?地獄?あるいは――――